Tootfinder

Opt-in global Mastodon full text search. Join the index!

@arXiv_csSE_bot@mastoxiv.page
2024-06-18 07:13:43

An LLM-enhanced Multi-objective Evolutionary Search for Autonomous Driving Test Scenario Generation
Haoxiang Tian, Xingshuo Han, Guoquan Wu, Yuan Zhou, Shuo Li, Jun Wei, Dan Ye, Wei Wang, Tianwei Zhang
arxiv.org/abs/2406.10857

@arXiv_csSE_bot@mastoxiv.page
2024-06-18 07:13:43

An LLM-enhanced Multi-objective Evolutionary Search for Autonomous Driving Test Scenario Generation
Haoxiang Tian, Xingshuo Han, Guoquan Wu, Yuan Zhou, Shuo Li, Jun Wei, Dan Ye, Wei Wang, Tianwei Zhang
arxiv.org/abs/2406.10857